Current Residents

Post graduate year 2 Residents 2016 2017 Kyllie Ryan-Hummel, Elisabeth Kincaide, Sharmin Amjad

PGY2 Residents 2017 - 2018

From Left: Kyllie Ryan-Hummel, PharmD, Critical Care; Elisabeth Kincaide, PharmD, Solid Organ Transplant;
Sharmin Amjad, PharmD, Emergency Medicine

Post Graduate Year 1 Residents 2017-2018 Isaac Perales, Kristi Hargrove, Jasmin Badwal, Luke Smedley

PGY1 Residents 2017 - 2018

From Left: Isaac Perales, PharmD; Kristi Hargrove, PharmD; Jasmin Badwal, PharmD; Luke Smedley, PharmD